محافظت از سایت وردپرسی در برابر آسیب پذیری روز صفر